القائمة الرئيسية

الصفحات

آخر الأخبار

تمرينات اللغة الفرنسية السنة الثالثة ابتدائي EXERCICES ECRITS - 3°AP.

     EXERCICES  ECRITS - 3°AP.

          

     EXERCICES  ECRITS - 3°AP.

PROJET  N°  01: < Réaliser un imagier thématique sur l’école >.
SEQUENCE  1 : Le graphème < m  >.
Exercice N° 1:         Entoure la lettre < m > dans les mots suivants :

               une fourmi   -   une tomate   -  un âne   -  une marmite  -   amina
Exercice N° 2:   Remplace  le point ( . ) par  < m > :
     une  a . i e   -     a . i n a       -      . i . i         -    . a . a n   -  une  . a r . i t e

Exercice  N°3:   Relie  les mots écrits en script aux mots écrits en cursive :
                                               mimi                           maman
                                                ami                               amine
                                               maman                          mimi
                                               amine                              ami    

SEQUENCE  1 : Le graphème  < n  >.

Exercice N° 1:       Entoure le mot  où il y a la lettre < n > :

        nassim     -     mimi    -     tomate    -   natte     -  domino    -  nid  

Exercice N° 2:    Remplace  le point ( . ) par  < n > : 

  le    . i d   -  la  ba . ane   -         l'â  .e    -     un  ana . as    -    le  domi . o


تعليقات